Všeobecné obchodné podmienky www.elektronicke-obojky.sk
Článok I. Úvodné ustanovenia
1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „Obchodné podmienky“) upravujú podmienky predaja, záručné podmienky a podmienky pre ochranu osobných údajov pri predaji tovaru, ktorý uskutočňuje predávajúci prostredníctvom elektronického obchodu www.elektronicke-obojky.sk v rámci Slovenskej republiky voči fyzickej osobe, vystupujúcej v danom vzťahu ako spotrebiteľ.
2. Právne vzťahy účastníkov sa riadia príslušnými predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
Článok II. Základné pojmy
1. Predávajúcim sa rozumie spoločnosť MARFA Trading, s.r.o. so sídlom 199, 900 84 Igram, v Slovenskej republike, IČO: 44398921, DIČ: 2022699712, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 54814/B.
2. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba vystupujúca ako spotrebiteľ, ktorá vystavila a odoslala objednávku.
3. Tovarom sa rozumejú produkty ponúkané predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu www.elektronicke-obojky.sk na predaj.
4. Elektronickým obchodom sa rozumie virtuálny elektronický priestor umiestnený na internetovej stránke www.elektronicke-obojky.sk, v ktorom sú uvedené najmä informácie o ponúkanom tovare, jeho špecifikácii a cene.
Článok III. Výber tovaru a objednávka
Kupujúci vykoná výber tovaru v elektronickom obchode a po ukončení výberu tovaru potvrdí obsah stavu nákupného košíka, čim ho zadá na spracovanie objednávky. V spracovaní objednávky kupujúci vyplní svoje osobné údaje potrebné pre spracovanie objednávky v minimálnom rozsahu: meno a priezvisko, adresa pre doručenie tovaru, telefonický a mailový kontakt. V spracovaní objednávky si kupujúci vyberie aj spôsob platby a doručenia tovaru, a po vyjadrení svojho súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami, objednávku definitívne potvrdí. Zadanie a definitívne potvrdenie objednávky kupujúcim má právny účinok uzavretia kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku.
Článok IV. Spracovanie objednávky a dodacie podmienky
1. Po potvrdení objednávky bude kupujúcemu na zadaný kontaktný email zaslané potvrdenie prijatia objednávky.
2. Objednaný tovar je predávajúcim odoslaný:
- v prípade platby na dobierku, najneskôr do 5 pracovných dní, nasledujúcich po dni potvrdenia objednávky,
- v prípade platby prevodom na účet, najneskôr do 5 pracovných dní, nasledujúcich po dni pripísania celkovej úhrady na účet predávajúceho.
3. Tovar je zasielaný prostredníctvom zasielateľského podniku, formou doporučenej zásielky.
4. Tovar sa v okamihu úplného zaplatenia a prevzatia kupujúcim stáva majetkom kupujúceho.
5. Predávajúci si vyhradzuje právo, pri zjavne nezmyselných či nepravdivých alebo neúplných osobných údajoch v objednávke, kupujúceho prostredníctvom mailovej pošty alebo telefonicky vyzvať na vysvetlenie, opravu alebo doplnenie údajov v lehote maximálne do 15 kalendárnych dní; počas tejto lehoty je predávajúci oprávnený splnenie objednávky pozdržať, príp. po jej márnom uplynutí objednávku úplne zrušiť.
Článok V. Ochrana osobných údajov
1. Predávajúci požaduje pri spracovaní objednávky ako povinné len tie osobné údaje o kupujúcom, ktoré sú potrebné pre splnenie objednávky a vyhotovenie príslušných daňových dokladov v zmysle platných právnych predpisov. Kupujúci akceptáciou týchto Obchodných podmienok súhlasí s ich použitím podľa uvedeného.
2. Predávajúci kupujúcemu garantuje ochranu získaných osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a zaväzuje sa, že získané osobné údaje použije výlučne pre potreby podľa predchádzajúceho odseku a neposkytne ich tretím osobám ani inak nezneužije.
Článok VI. Cena a forma úhrady
1. Cena je aktuálne uvedená pri jednotlivých tovaroch v elektronickom obchode tak, aby bola jej výška zrejmá a nezameniteľná. Cena je uvedená ako konečná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách, vrátane dane z pridanej hodnoty. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien.
2. Predávajúci môže na tovar poskytovať rôzne zľavy a akcie. Informácie o aktuálnych zľavách a akciách sú uvedené v elektronickom obchode.
3. Cena jednej objednávky sa zvyšuje o náklady na manipuláciu a doručenie vo výške 6,-EUR. Uvedené platí aj v prípade, že objednávka pozostáva z viacerých kusov tovaru (účtuje sa 6,-EUR za celú objednávku).
4. Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu:
- vopred prostredníctvom platby na účet predávajúceho na základe údajov v potvrdení objednávky zaslanej na kontaktný mail kupujúceho,
- v hotovosti na dobierku prostredníctvom zasielateľského podniku.
Článok VII. Odstúpenie od zmluvy
1. Predávajúci môže čiastočne alebo úplne odstúpiť od zmluvy (nesplniť objednávku) najmä v prípade:
- ak z objektívnych dôvodov nemôže splniť objednávku kupujúceho, napríklad z dôvodu dlhodobej nedostupnosti objednaného tovaru,
- ak predávajúci nezaplatí za objednaný tovar dohodnutým spôsobom a v dohodnutej lehote; pri platbe na dobierku sa za dohodnutú lehotu považuje doba, počas ktorej je zásielka uložená na príslušnom obchodnom mieste zasielateľského podniku; pri platbe prevodom na účet sa za dohodnutú lehotu považuje 5 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky,
2. V prípade, ak predávajúci odstúpi od zmluvy, ale cena za tovar už bola kupujúcim zaplatená, je predávajúci povinný bezodkladne vrátiť uhradenú čiastku kupujúcemu.
3. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci v stanovenej lehote oznámiť predávajúcemu písomnou formou a tovar doručiť späť kompletný, nepoškodený a nepoužitý. Predávajúci je pri splnení podmienok povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu zaplatenú čiastku najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.
Článok VIII. Alternatívny spôsob riešenia sporov
1. V prípade že kupujúci sa domnieva, že zo strany predávajúceho boli porušené jeho práva, alebo nie je spokojný so spôsobom, ktorým bola vybavená jeho reklamácia, svoju žiadosť o nápravu môže zaslať na emailovú adresu: info@elektronicke-obojky.sk
2. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne ak kupujúci nebude spokojný s riešením zo strany predávajúceho, má právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
3. Návrh na alternatívny spôsob riešenia sporov môže kupujúci podať spôsobom určeným v §12 Zákona č. 391/2015 Z.z.
4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je dostupný na adrese: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s
5. Emailová adresa na elektronické podávanie na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napríklad:
- ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur,
- ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť takto môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady
Článok IX. Záruka a reklamačné podmienky
1. Predávajúci poskytuje na tovar záruku v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný ihneď po prevzatí tovaru, tento riadne prezrieť a skontrolovať, aby vylúčil jeho prípadné poškodenie alebo výrobné vady. Ak takéto poškodenie alebo vady zistí, je povinný oznámiť takúto skutočnosť predávajúcemu najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
2. Záruka sa nevzťahuje na nedostatky spôsobené bežným používaním tovaru, ako je bežné opotrebenie, či znečistenie, mechanickým poškodením tovaru, ako je roztrhnutie, či rozbitie, nesprávnym alebo nevhodným používaním, nesprávnym ošetrovaním, praním a čistením.
3. Záruka sa uplatňuje písomnou formou. Kupujúci je povinný predložiť reklamovaný tovar, uviesť popis reklamácie a priložiť originálne doklady o nákupe tovaru. Uvedené je povinný doručiť osobne alebo prostredníctvom poistenej zásielky predávajúcemu.
4. Predávajúci je povinný reklamáciu po jej prevzatí bezodkladne posúdiť a vybaviť. V prípade uznania reklamácie, predávajúci zabezpečí jej vyriešenie najneskôr do 30 dní a to najmä opravou, výmenou, poskytnutím náhradného tovaru, prípadne vrátením uhradenej ceny za tovar. Náklady na uvedené plnenia znáša predávajúci.
5. V prípade neuznania reklamácie, predávajúci písomne preukáže dôvody neuznania reklamácie kupujúcemu, a zároveň mu vráti reklamovaný tovar. V prípade neuznanej reklamácie vzniká predávajúcemu nárok na náhradu nákladov podľa článku IX.
Článok X. Náhrada nákladov
1. V prípade, ak v súvislosti s neprevzatím tovaru, vrátením tovaru, alebo neoprávnenou reklamáciou vzniknú predávajúcemu náklady, je kupujúci povinný tieto náklady predávajúcemu nahradiť.
2. Za náklady podľa predchádzajúceho odseku sa považujú najmä:
- márne vynaložené prostriedky na doručenie prostredníctvom zasielateľského podniku a náklady na balenie tovaru a jeho manipuláciu,
- náklady na opravu poškodeného tovaru, v prípade vrátenia poškodeného tovaru pri odstúpení od zmluvy zo strany kupujúceho,
- náklady na posúdenie reklamácie, v prípade jej neoprávnenosti.
3. Predávajúci má právo uplatniť si náhradu nákladov vo vyššie uvedených prípadoch a to najneskôr do 30 dní od ich zistenia. Náhrada je splatná do 14 kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia.
Článok XI.
Záverečné ustanovenia
1. Kupujúci zadaním a potvrdením objednávky potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, úplne im porozumel a definitívnym potvrdením objednávky s nimi vyjadruje svoj súhlas.
2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 30.4.2016.